Aviso Legal

1.- Informació General / Dades del responsable

El domini tituskids.com és propietat de Titu’s Kids S.L – CIF: B64813272 – Direcció: Carrer de Mercè Rodoreda, 6, 08760 Martorell, Barcelona, Telèfon 93 774 55 55, Correu electrònic: titus@tituskids.com– , com a responsable de la web tituskids.com, es compromet a processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que en regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Aquesta web per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE ó LSSI).

2.- Objecte

La present pàgina web (tituskids.com), propietat de Titu’s Kids S.L, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació, productes i serveis, propis o de tercers, oferts per aquesta empresa.
El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

Titus Kids S.L es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l’usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.

L’usuari, a més a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant de Titu’s Kids S.L o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent Titu’s Kids S.L denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

3.- Sobre les dades personals que es recopilen i les cookies

En relació a la política de privacitat consulti el seu contingut seguint aquest enllaç: https://tituskids.com/politica-de-privacitat/

En relació a les cookies consulti la política de cookies seguint aquest enllaç: https://tituskids.com/politica-de-cookies/

4.- Compromisos i obligacions dels usuaris amb l’accés i ús de la pàgina web

Sobre l’accés a la pàgina web, l’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

Per la seva part, Titu’s Kids S.L informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel•lat o resultar inaccessible per motius tècnics i especialment en cas de força major.

A més, Titu’s Kids S.L es reserva el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, en cap cas Titu’s Kids S.L es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

Sobre l’ús de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, productes o serveis que Titu’s Kids S.L posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.
Especialment, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de Titu’s Kids S.L que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de Titu’s Kids S.L o de tercers, en el seu cas.

L’usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, Titu’s Kids S.L l’informarà en cas necessari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís, ja que Titu’s Kids S.L no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Quant a l’ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l’usuari a través de la pàgina web, tals com el compartir per xarxes socials els continguts, aquells altres que es puguin oferir en el futur, serà conforme a la llei, les presents Condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

5.- Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquest web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.
Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de Titu’s Kids S.L, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.
Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

6.- Dels enllaços o ‘links’

El servei d’accés al web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, Titu’s Kids S.L actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

L’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Titu’s Kids S.L amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

7. Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i Titu’s Kids S.L en els casos que la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre´s a un fur, acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.